Pytania i odpowiedzi

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu oraz innych informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej (EPK) pod adresem: https://epk.sarp.pl

Organizator udzieli odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu złożony przez Uczestnika konkursu lub zainteresowanych udziałem w Konkursie.
Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu został złożony w terminach określonych w harmonogramie konkursu (Rozdział II, pkt. 4 Regulaminu konkursu). Odpowiedzi Organizatora na wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu będą zamieszczane na Stronie internetowej Konkursu.

TERMINY:
Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
do dnia: 24.11.2023 r.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Opracowań studialnych:
do dnia: 01.02.2024 r.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Prac konkursowych:
do dnia: 11.04.2024 r.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

Do wyjaśnienia treści regulaminu konkursu stosuje się odpowiednio przepis art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Organizator będzie w tym miejscu publikował anonimowo pytania Uczestników konkursu oraz wyjaśnienia.08.05.2024

Opublikowano wyjaśnienia 17 treści Regulaminu konkursu (Pytania 40 do 41)

Wyjaśnienia 17 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 40                                                                                                                       
Czy organizator może udzielić informacji w jaki sposób będą plansze eksponowane? 1 rząd kolejnych 6 plansz, czy np. 2 rzędy po 3 plansze?

ODPOWIEDŹ:
Plansze będą prezentowane w układzie:

   
   

lub:

PYTANIE 41                                                                                                                       
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy wskazane w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie wysokości gzymsu i kalenicy sąsiedniego budynku ( 20 mm i 26 mm) są liczone od poziomu ulicy na makiecie ( +/- 0,0 mm) czy od poziomu chodnika ( +1.0 mm).

ODPOWIEDŹ:
Wysokości gzymsu i kalenicy sąsiedniego budynku zlokalizowanego na dz. ew. 52/9 (20 mm i 26 mm) są liczone od poziomu chodnika (+1.0 mm na makiecie)


07.05.2024

Opublikowano wyjaśnienia 16 treści Regulaminu konkursu (Pytanie indywidualne 8i)

Wyjaśnienia 16 treści Regulaminu konkursu


30.04.2024

Opublikowano wyjaśnienia 13 treści Regulaminu konkursu (Pytanie indywidualne 5i) odnośnie wysokości budynków towarzyszących terenowi opracowania konkursowego na makiecie matce.

Wyjaśnienia 13 treści Regulaminu konkursu UZUPEŁNIENIE

PYTANIE 5i                                                                                                                        
Uprzejmie prosimy o podanie wysokości (rzędnych w m.n.p.m. ) makiety matki) dla charakterystycznych punktów wskazanych na załączonym szkicu . Prosimy także o podanie ich wysokości w mm, liczonych od poziomu spodu podstawy makiety.

ODPOWIEDŹ
(Uzupełnienie do wyjaśnień 13 treści Regulaminu konkursu z dnia 25.04.2024 r):

Organizator podaję wysokości budynków towarzyszących terenowi opracowania konkursowego w metrach (oraz odpowiednio wysokość od poziomu zero na makiecie w milimetrach)

budynek na dz. ew. 52/9 – od ziemi do gzymsu 10 metrów (20mm) płaska cześć dachu 13m (26mm)

budynek na dz. ew. 52/6 – gzyms 3 metry (6mm) kalenica 5,5 metra (11mm)

budynek na dz. ew. 62/2  – 7 metrów (14mm) dach płaski budynek na dz. ew. 63/3   – 4,5 metra (9mm) dach płaski


25.04.2024

Opublikowano wyjaśnienia 15 treści Regulaminu konkursu (Pytania indywidualne 6i do 7i)

Wyjaśnienia 15 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 6i                                                                                                                        
W Regulaminie jest zapis: makieta wykonana przez Uczestników powinna składać się z dwu części umożliwiających ich oddzielną prezentację na makiecie matce jak i umieszczenie ich razem na makiecie matce. Czy w związku z tym jedna z części makiety ma być możliwa do zdjęcia z płytki, czy też płytka z trwale umocowaną makietą powinna być przecięta zgodnie z podziałem na etapy?

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu, aczkolwiek Organizator sugeruje, o ile to możliwe ze względu na powiązania przestrzenne budynków, aby Etap II Inwestycji był przymocowany do płytki w taki sposób, aby można było go zdjąć w całości pozostawiając tylko Etap I Inwestycji który powinien być przymocowany na stałe.

W związku z powyższą sugestią zmianie ulega odpowiedź na pytanie indywidulane 4i (Wyjaśnienia 13 treści Regulaminu konkursu z dnia 25.04.2024) jak następuje:
PYTANIE 4i
Czy makietę należy wykonać na płytce dostarczonej przez organizatora?
Czy makieta ma być trwale przymocowana do płytki?
ODPOWIEDŹ:
Organizator zaleca, aby makieta była wykonana na płytce udostępnianej przez Organizatora.
Część makiety przygotowanej przez Uczestników dotycząca Etapu I Inwestycji ma być trwale przymocowana do płytki natomiast część dotycząca Etapu II powinna być przymocowana do płytki w taki sposób, aby można było ją wyjąć jako całość Etapu II.

PYTANIE 7i                                                                                                                        
Czy wystarczy, jeśli w opracowaniu konkursowym na PZT zostanie pokazany teren w granicach wyznaczonych dla opracowania konkursowego, czy też powinien obejmować także zakres opracowania studialnego?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w części graficznej Pracy konkursowej koncepcja zagospodarowania ternu powinna obejmować cały teren opracowania konkursowego, który obejmuje zarówno część realizacyjną jak i cześć studialną zgodnie z Złącznikiem nr 7a do Regulaminu.


25.04.2024

Opublikowano wyjaśnienia 14 treści Regulaminu konkursu (Pytania 37 do 39)

Wyjaśnienia 14 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 37                                                                                                                       
Zgodnie z zapisami Rozdziału VII, pkt. 2, ust. 2, lit g) Regulaminu Konkursu, na planszach konkursowych należy pokazać „wszystkie elewacje budynków urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury”. Biorąc pod uwagę, że temat projektowy stanowi duża działka i budynki o zróżnicowanej funkcji możliwe jest zaprojektowanie obiektu o rozbudowanej strukturze, lub nawet kilku budynków. Czy Zamawiający dopuszcza korektę zapisu np na „Charakterystycznych elewacji budynków (…)” lub też dopuszcza zwiększenie ilości plansz projektowych do 8? W innym wypadku, konieczność zmieszczenia całości części graficznej na 6 planszach 100×70 cm przy zachowaniu ich czytelności i kompozycji może być wręcz niemożliwe.

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 1i (Wyjaśnia indywidulane treści Regulaminu konkursu (pytania 1i do 5i) z dnia 23.04.2024 r.

PYTANIE 38.1                                                                                                                                
Regulamin konkursu określa ilość arkuszy części opisowej pracy konkursowej na maksymalnie 10. 1. Proszę o informacje czy w powyższym zawierają się Rozdział VII, pkt. 2 ust. 3 lit c-g.

ODPOWIEDŹ:
Elementy wymienione w Rozdział VII, pkt. 2 ust. 3 lit c) do g) nie muszą zawierać się w maksymalnie 10 stronach A4 tekstu.
W maksymalnie 10 stronach A4 tekstu powinny znaleźć się treści części opisowej wymienione w Rozdział VII, pkt. 2 ust. 3 lit a) do b)

PYTANIE 38.2                                                                                                                                
Proszę o informację czy można przedstawić część opisową w formie spiętego zeszytu A3 (po dwa arkusze A4 opisu na stronę) lub w dowolnej innej wielkości, która będzie zgodna z określonymi wymaganiami pod kątem ilości tekstu (np. 20 arkuszy A5, 5 arkuszy A3 itp.).

ODPOWIEDŹ:
Organizator zaleca, aby tekst zawarty na maksymalnie 10 stronach był przedstawiony w części opisowej na formatkach A4.
Całość części opisowej tj. zawartość wymieniona w Rozdział VII, pkt. 2 ust. 3 lit a) do g) może być w formie spiętego zeszytu A3.

PYTANIE 38.3                                                                                                                                
W związku z dużym poziomem skomplikowania sytuacji urbanistycznej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz technologii obiektu 10 stron A4 może stanowić duże ograniczenie. Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie maksymalnej ilości stron A4 opisu do 20?

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dopuszcza zwiększenia maksymalnej ilości stron A4 zawierających treści części opisowej wymienione w Rozdział VII, pkt. 2 ust. 3 lit a) do b)

PYTANIE 39                                                                                                                       
Północna granica makiety przebiega wzdłuż istniejącego budynku, który wykracza poza zakres opracowania. W celu przedstawienia kompleksowego założenia urbanistycznego, które uwzględnia proponowaną koncepcję obiektu związanego z historią społeczności żydowskiej, zalecamy włączenie działek nr 52/9 oraz nr 52/6 do obszaru objętego opracowaniem makiety. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o udostępnienie inwentaryzacji budynku znajdującego się na działce nr 52/9 lub o podanie dokładnych wymiarów pionowych modelu z makiety. W celu zaprezentowania docelowego zagospodarowania urbanistycznego, sugerujemy również włączenie działki nr 63/3 do granic opracowania makiety.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie zmienia zakresu makiety. Organizator nie posiada inwentaryzacji budynku znajdującego się na działce nr 52/9 natomiast niezwłocznie po wykonaniu na makiecie budynków sąsiadujący z terenem opracowania konkursowego części realizacyjnej Organizator prześle Uczestnikom konkursu wysokości tych budynków podane w mm liczonych od poziomu spodu podstawy makiety


25.04.2024

Opublikowano wyjaśnienia 13 treści Regulaminu konkursu (Pytania indywidualne 1i do 5i)

Wyjaśnienia 13 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 1i                                                                                                                        
Z regulaminu wynika, że w 2 etapie należy pokazać elewacje projektowanych obiektów. Czy wystarczy pokazać zbiorcze elewacje całego kwartału od południa, wschodu północy i zachodu oraz ewentualne elewacje wybranych wnętrz urbanistycznych istotne z punktu widzenia koncepcji?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 2i                                                                                                                        
Czy jeżeli projektowany obiekt przylega do granicy północnej ścianą bez okien, to należy pokazać także elewację północną?

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu o ile wnosi to coś do przedstawionej koncepcji nowych obiektów.

PYTANIE 3i                                                                                                                        
Uprzejmie prosimy o informację czy i w jaki sposób makieta matka odnosi się do ukształtowania terenu?

ODPOWIEDŹ:
Ukształtowanie terenu na makiecie w zakresie opracowania konkursowego przyjęto jako płaskie.
Patrz także odpowiedź na pytanie 5i.

PYTANIE 4i                                                                                                                        
Czy makietę należy wykonać na płytce dostarczonej przez organizatora?
Czy makieta ma być trwale przymocowana do płytki?

ODPOWIEDŹ:
Organizator zaleca, aby makieta była wykonana na płytce udostępnianej przez Organizatora.
Makieta przygotowana przez Uczestników ma być trwale przymocowana do płytki

PYTANIE 5i                                                                                                                        
Uprzejmie prosimy o podanie wysokości (rzędnych w m.n.p.m. ) makiety matki) dla charakterystycznych punktów wskazanych na załączonym szkicu . Prosimy także o podanie ich wysokości w mm, liczonych od poziomu spodu podstawy makiety.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dysponuje rzędnymi w m.n.p.m. dla charakterystycznych punktów makiety matki wskazanych przez Uczestnika.
Organizator udostępnia poniżej zdjęcie makiety matki (w trakcie prac) z podanymi różnicami wysokości w mm w stosunku do zera makiety. Na dzień dzisiejszy nie są jeszcze gotowe budynki sąsiadujące z ternem opracowania konkursowego części realizacyjnej. Niezwłocznie po wykonaniu tych budynków na makiecie Organizator prześle Uczestnikom konkursu wysokości tych budynków podane w mm liczonych od poziomu spodu podstawy makiety.


15.04.2024

Opublikowano wyjaśnienia 12 treści Regulaminu konkursu (Pytania 32 do 36)

Wyjaśnienia 12 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 32                                                                                                                       
Czy zgodnie z Rozdziałem VI. pkt 2 ppkt 7) Regulaminu Konkursu udostępnione zostaną uwagi członków sądu konkursowego wraz z wnioskami i zaleceniami?

ODPOWIEDŹ:
Zalecenia do Etapu II Konkursu zostały udostępnione Uczestnikom konkursu na Elektronicznej Platformie Konkursowej w zakładce „Opracowania studialne” w dniu 12.03.2024 r.

PYTANIE 33                                                                                                                       
Prosimy o udostępnienie załączników nr 6, których wypełnienie jest obligatoryjne do złożenia pracy konkursowej w Etapie II. Pobranie załączników ze strony internetowej konkursu jest niemożliwe. Kiedy przekazane zostaną materiały niezbędne do wykonania makiety, w tym informacje dot. makiety matki, plik 3D np. w rozszerzeniu .skp z modelem terenu, wsad do makiety?

ODPOWIEDŹ:
Załączniki nr 6 są dostępne do pobrania na stronie Konkursu (https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl) w zakładce „Regulamin” wraz z instrukcją pobierania plików skompresowanych.

Zgodnie z informacją przekazaną Uczestnikom konkursu na Elektronicznej Platformie Konkursowej w zakładce „Opracowania studialne” w dniu 12.03.2024 r. wyjmowana płytka z makiety matki jako podstawa do stworzenia makiety konkursowej będzie do odbioru przez Uczestnika konkursu od dnia 13.04.2024 r. Organizator nie przewiduje przekazania Uczestnikom plików 3D.

PYTANIE 34                                                                                                                       
Prosimy o przesłanie szczegółowych wytycznych dotyczących granicy opracowania makiety wraz z załącznikiem w formacie DWG

ODPOWIEDŹ:
Plik w formacie DWG z granicami makiety zostanie niezwłocznie udostępniony na stronie internetowej Konkursu (https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl) w zakładce „Regulamin” oraz „Aktualności”.

PYTANIE 35                                                                                                                       
Prosimy o udostępnienie zdjęć makiety matki

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dysponuje jeszcze zdjęciami makiety matki. Będą one udostępnione niezwłocznie po zakończeniu prac nad makietą. Organizator przedstawia poniżej poglądowe zdjęcie innej makiety obrazujące kolorystykę oraz stopień dokładności przedstawienia modelu fragmentu miasta.

PYTANIE 36                                                                                                                       
Prosimy o informację czy makieta musi być wykonana na wydanej przez Organizatora płytce czy tę podstawę można wyfrezować samemu, zachowując obrys zgodnie z wytycznymi?

ODPOWIEDŹ:
Organizator zaleca, aby makieta była wykonana na płytce udostępnianej przez Organizatora.


20.02.2024

Opublikowano wyjaśnienia 11 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 31)

Wyjaśnienia 11 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 31.1                                                                                                                                
W Regulaminie konkursu, Rozdział V. ust. 2. pkt. 3 zapisano zawartość Części opisowej opracowania studialnego. Proszę o następujące wyjaśnienia i informacje: 1.1. Czy na 5 stronach A4 należy zmieścić zawartość punktów a-d, czy może wyłącznie część tekstową a-b, a pkt. c i d traktowane są jako dodatkowe, przekraczające 5 stron? 1.2. Proszę o potwierdzenie, że z przyczyn oczywistych zaznaczony limit nie dotyczy punktu „e” tj. pomniejszonych plansz do formatu A3. 1.3. Proszę o informację czy okładka części opisowej może przekroczyć wyżej opisany limit 5 stron A4. 1.4. Proszę o informację czy wyżej opisany limit, tj. 5 stron A4, dotyczy ciągłego tekstu, który po składzie i dodaniu elementów graficznych może zostać przekroczony czy jest to bezwzględny limit dotyczący finalnej ilości stron po dokonaniu składu i edycji graficznej. Ze względu na zbliżający się termin oddania opracowania studialnego zwracam się z uprzejmą prośbą o szybką odpowiedź ze strony Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza, aby w limicie 5 stron A4 części opisowej znajdowała się tylko zawartość opisana w Regulaminie konkursu Rozdział V. ust. 2. pkt. 3 lit. a) i b).
Organizator potwierdza, iż limit 5 stron A4 części opisowej nie dotyczy zawartość opisanej w Regulaminie konkursu Rozdział V. ust. 2. pkt. 3 lit. e).
Okładka części opisowej może przekroczyć limit 5 stron A4.
Organizator zaleca, aby limit 5 stron A4 części opisowej po składzie i dodaniu elementów graficznych dotyczył elementów opisu z Rozdziału V. ust. 2. pkt. 3 lit. a) i b)

PYTANIE 31.2                                                                                                                                
W Regulaminie konkursu, Rozdział V. ust. 2. pkt. 1 zapisano konieczność złożenia Części opisowej w formacie A4. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza przygotowanie części opisowej w formacie A3 co pozwoli na prezentację pomniejszonych plansz konkursowych bez składania formatu. Ze względu na zbliżający się termin oddania opracowania studialnego zwracam się z uprzejmą prośbą o szybką odpowiedź ze strony Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza złożenie części opisowej w formacie A3 przy czym zaleca się aby tekst opisu zawierający elementy wskazane w Regulaminie konkursu Rozdział V. ust. 2. pkt. 3 lit. a) i b) był w formacie A4.


20.02.2024

Opublikowano wyjaśnienia 10 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 30)

Wyjaśnienia 10 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 30                                                                                                                       
Z uwagi na wymagane informacje dotyczące akustyki i technologii teatru opis będzie miał większy rozmiar niż tradycyjne opisy prac studialnych. W związku z tym chciałbym zapytać , czy zgodnie z praktyką w innych konkursach dane liczbowe mogą nie wliczać się do limitu 5 stron opisu? Jeśli jednak muszą się one zmieścić w limicie, to czy ogólna informacja o szacowanej łącznej powierzchni netto przewidzianej do realizacji w każdym z etapów będzie wystarczająca? Z góry dziękujemy za pilną odpowiedź.

ODPOWIEDŹ:
Organizator określił zawartość części opisowej Opracowania studialnego jako zalecaną, a więc dopuszcza się aby dane liczbowe nie wliczały się do limitu 5 stron opisu.


15.02.2024

Opublikowano wyjaśnienia 9 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 29)

Wyjaśnienia 9 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 29                                                                                                                       
W załączniku 7b_tekst na tronie 14 jest opisana współpraca międzywydziałowa. Pojawia się tam zdanie: „Wydział Ochrony środowiska i Gospodarki Rolnej (OŚR) współpracuje najwięcej z wydziałami SM i KB .” Co oznacza w tym przypadku skrót SM?

ODPOWIEDŹ:
Organizator udzielił odpowiedzi odnośnie skrótu „SM” w wyjaśnieniach 8 treści Regulaminu konkursu z dnia 06.02.2023 r. jak następuje: „SM – Straż Miejska.


06.02.2024

Opublikowano wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu (Pytania 22 do 28)

Wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 22.1                                                                                                                                
Prosimy o doszczegółowienie wytycznych odnośnie układu Sali kameralnej. Czy wskazany układ amfiteatralny oznacza układ siedzisk po łuku, czy wielopiętrowy układ miejsc na widowni? Prosimy o wskazanie sugerowanej wysokości Sali.

ODPOWIEDŹ:
Układ amfiteatralny oznacza układ wielopiętrowy miejsc na widowni. Zamawiający nie wskazuje wysokości Sali, która zależy m.in. od przyjętych rozwiązań układu widowni, w tym przewyżki. Należy zastosować przewyżkę nie mniejszą niż 12cm.

PYTANIE 22.2                                                                                                                                
Prosimy o doprecyzowanie działki 63/3 wyłączonych z opracowania. Według wytycznych konkursowych budynek przedszkola na działce nr 63/3 w planie miejscowym znajduje się poza liniami zabudowy, co oznacza, że docelowo nie będzie zabudowy w tym miejscu. Według przeprowadzanych analiz, działka nr 63/3 wpisuje się w kompleks założenia kwartału Urzędu oraz Centrum Kultury. Biorąc także pod uwagę Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu, według którego dany teren jest przeznaczony jako możliwe nadwieszenie, słusznym byłoby wpisanie go do zakresu opracowania studialnego, bądź możliwe zasugerowanie przeznaczenia tej działki. Teren działki 63/3 (z budynkiem przedszkola przeznaczonym do docelowej rozbiórki) bezpośrednio wpływa na przestrzeń oraz odbiór nowego kompleksu budynków – jest wpisany do kwartału zabudowy. Stąd pytanie, czy możliwe jest zasugerowanie przeznaczenia działki nr 63/3, pod względem zagospodarowania terenu, bądź wskazanego przez MPZP nadwieszenia?

ODPOWIEDŹ:
Działka 63/3 jest wyłączona z opracowania konkursowego i Uczestnik konkursu nie powinien proponować rozwiązań mogących ingerować w tą działkę.
Z uwagi na realizacyjny charakter konkursu koncepcja przedstawiona w pracy konkursowej musi być możliwa do realizacji w istniejących uwarunkowaniach tj. bez ingerencji w działkę 63/3. Niemniej jednak Zamawiający nie wyklucza, że w perspektywie czasu będzie możliwe inne jej zagospodarowanie. (nowa inwestycja lub rozbudowa budynku konkursowego, w części studialnej można pokazać kierunek przekształceń)

PYTANIE 22.3                                                                                                                                
Prosimy o doprecyzowanie działania pracowni – inkubatorów. Czy według Zamawiającego, powinny być powiązanie funkcjonalnie z resztą budynku, czy wręcz przeciwnie powinny działać osobno od przestrzeni Centrum Kultury, nie przecinając się z drogami artystów?

ODPOWIEDŹ:
Pracownie / Inkubatory mają mieć funkcje miejsc w których mogłyby się odbywać spotkania, warsztaty w niedużych kilkuosobowych grupach, być może w niektórych z nich mogłyby znaleźć się sklepiki z książkami lub rękodziełem.  Działania w tych pomieszczeniach nie powinny przeszkadzać w odbywających się wydarzeniach w salach. Przestrzeń wspólna powinna być tak zorganizowana, by odbiorcy obu tych sektorów swobodnie korzystali z przestrzeni, jednocześnie by obsługa mogła na salę wpuścić tylko gości korzystających z wydarzenia (wydarzenie biletowane).

PYTANIE 22.4                                                                                                                                
Które z pomieszczeń Centrum Kultury oraz Urzędu wskazane są jako wymagające doświetlenia światłem dziennym.

ODPOWIEDŹ:
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wymagają doświetlenia światłem dziennym – zgodnie z WT. Wszystkie pomieszczenia biurowe/ administracyjne.

PYTANIE 22.5                                                                                                                                
Prosimy o doszczegółowienie etapowania wykonania garażu podziemnego: – Jaka ilość miejsc parkingowych docelowo powinna znajdować się w 1 etapie a jaka w 2 etapie? – Czy w okresie pomiędzy realizacją etapu 1 i 2 (po realizacji Centrum Kultury oraz przed realizacją Urzędu) teren przeznaczony pod Urząd zostanie wyłączony z użytkowania, czy należy wziąć pod uwagę, że cały zakres opracowania zostanie wyłączony z użytkowania podczas całego okresu realizacji obu etapów? – Czy wymagane jest zaprojektowanie jednego docelowego wjazdu do parkingu podziemnego, czy należy założyć dwa osobne do 2 osobnych etapów (wiąże się to też z kwestią etapowania)?

ODPOWIEDŹ:
Ilość miejsc parkingowych dla etapów została opisana w Załączniku 7b1 – Tabela programowa dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Załączniku 7b2 (Tabela programowa dla Centrum Kultury).
Inwestycja znajduje się w centrum miasta i Zamawiający chciałby, aby realizacja obu etapów nastąpiła bez nadmiernej przerwy czasowej. Dopuszczamy sytuację wyłączenia z użytkowania terenu pod etap II – na potrzeby realizacji lub obsługi etapu I, z doprowadzeniem terenu do stanu użytkowania po zakończeniu budowy CK w przypadku przedłużającego się okresu uruchomienia budowy Ratusza. Zamawiający nie stawia kategorycznych wymagań co do liczby projektowanych wjazdów – zgodnie z koncepcją autorów opracowań i warunkami technicznymi, aczkolwiek w kontekście warunków ekonomicznych i przestrzennych (terenowych) preferuje się, o ile to będzie możliwe, jeden wjazd/wyjazd z ewentualnym wyjazdem w innej lokalizacji.

PYTANIE 22.6                                                                                                                                
Prosimy o szczegółowe wytyczne dotyczące strefy dostaw do Sali widowiskowej.

ODPOWIEDŹ:
Do Sali widowiskowej należy zapewnić możliwość dostaw dekoracji sceny i instrumentów.
Przewidzieć podjazd dla samochodu ciężarowego (nie TIR) – dostawy dużych ilości sprzętu, dużych instrumentów, scenografii – incydentalnie raz w miesiącu (duże przedstawienia, koncerty orkiestry).
Natomiast rytmicznie (raz w tygodniu) – obsługa mniejszych wydarzeń – przewiduje się mniejsze dostawy sprzętu, instrumentów, wyposażenia, dekoracji – samochody dostawcze.

PYTANIE 23.1                                                                                                                                
Na działce 62/2 znajduje się budynek mieszkalno – usługowy, którego dwie ściany zewnętrzne, zachodnia i północna, mają niewielkie otwory wypełnione pustakami szklanymi. Czy w kontekście przepisów przeciwpożarowych powinniśmy traktować je jako ściany pełne czy jako ściany z oknami?

ODPOWIEDŹ:
Na aktualnym etapie proponujemy przyjąć, że ściana spełnia warunki ściany oddzielenia pożarowego.

PYTANIE 23.2                                                                                                                                
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta – Etap II w rozdziale 4, par. 8, pkt 4 mówi: „Dla strefy zabudowy śródmiejskiej o której mowa w ust. 3 dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej”. Czy dopuszczone jest zaprojektowanie ściany z oknami w ostrej granicy działki budowlanej?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami MPZP, z zachowaniem przepisów prawa budowlanego.

PYTANIE 24                                                                                                                       
Wydział SM
W załączniku nr 7b (założenia i wytyczne) w punkcie 2.1 określono relacje współpracy międzywydziałowej. W treści jest mowa o wydziale SM. Proszę o rozwinięcie skrótu, gdyż nie jest on wymieniony w tabeli programowej nr 1.

ODPOWIEDŹ:
SM – Straż Miejska.

PYTANIE 25                                                                                                                       
Wydział ZP
W załączniku nr 7b (założenia i wytyczne) w punkcie 2.1 określono relacje współpracy międzywydziałowej. W treści jest mowa o wydziale ZP. Proszę o rozwinięcie skrótu, gdyż nie jest on wymieniony w tabeli programowej nr 1.

ODPOWIEDŹ:
ZP – Referat Zamówień Publicznych – powinno być oznaczenie: RZP.

PYTANIE 26                                                                                                                       
Wydział BP
W załączniku nr 7b (założenia i wytyczne) w punkcie 2.1 określono relacje współpracy międzywydziałowej. W treści jest mowa o wydziale BP. Proszę o rozwinięcie skrótu, gdyż nie jest on wymieniony w tabeli programowej nr 1.

ODPOWIEDŹ:
BP -Biuro Radców Prawnych -powinno być oznaczenie: BRP.

PYTANIE 27                                                                                                                       
Pracownie-Inkubatory
Prosimy o informację jak mają działać Pracownie-Inkubatory, czy są tą przestrzenie dedykowane na różne aktywności kulturalne dla odwiedzających, mieszkańców miasta? Czy preferowane jest aby były powiązane z blokiem Studia TV i Sali Zespołów amatorskich i studiem nagrań?

ODPOWIEDŹ:
Nie. Studio będzie odrębna funkcją. Studio ma mieć też niezależne wejście by można było z Sali prób i studia nagrań korzystać niezależnie od odbywających się wydarzeń.
Inkubatory to zupełnie odrębna funkcja od Sali koncertowej oraz Sali prób czy studia nagrań.

PYTANIE 28                                                                                                                       
W związku z udzieloną nieprawidłową odpowiedzią z dnia 01.02.2024 r. ( pytanie 21.3), mimo upływu terminu zadawania pytań zmuszeni jesteśmy prosić o ostateczną informację: 1.1. W materiałach konkursowych brak załącznika 7a a tym samym brak wersji edytowalnej (DWG) mapy terenu konkursu 1.2. W załączniku 7 występuje mapa w formacie DWL, jednak format ten nie jest dostępny dla standardowego oprogramowania. Poza tym wydaje się że plik jest pusty. 1.3. Prosimy w trybie pilnym o udostępnienie pliku w formacie DWG pozwalającym na działania projektowe na pliku.

ODPOWIEDŹ:
Organizator zamieścił na stronie Konkursu (https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl) w zakładce „Regulamin” mapę w formacie .DWG.


01.02.2024

Opublikowano wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 21)

Wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 21.1                                                                                                                                
W jaki sposób i w jakim zakresie spełnić należy warunek (str.11, Założeń i wytycznych…) „Kluczowe jest pokazanie proponowanego zagospodarowania działki 52/6 w kontekście istniejącego sąsiedztwa inwestycji i wzajemnej relacji nowej zabudowy” skoro zakres opracowania studialnego zakłada dla tej działki tylko zagospodarowania terenu z rzutami dachów?
Jeżeli to wystarcza – prosimy o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ:
Organizator potwierdza, aczkolwiek Regulamin konkursu dopuszcza, aby na planszach znalazły się rysunki, schematy, szkice obrazujące przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i architektoniczne o ile Uczestnik konkursu uzna, iż przedstawienie bryły budynku na działce 52/6 jest istotną częścią całego założenia.

PYTANIE 21.2                                                                                                                                
Prosimy o podanie tolerancji miejsc (ilość widzów) na widowniach obu sal Centrum Kultury.

ODPOWIEDŹ:
W załączniku 7b podano pojemność widowni sali głównej – widowiskowej ze sceną ok. 500 osób – dopuszcza się tolerancję +/- 15 miejsc. Dla sali kameralnej przyjęto 200 osób – dopuszcza się tolerancję miejsc na poziomie +/- 5 miejsc.

PYTANIE 21.3                                                                                                                                
Prosimy o przesłanie dwg „gołej mapy”, bez granic opracowania. Gruba czerwona przerywana linia nie pozwala na precyzyjne odczytanie granic działki i ścian pojedynczych budynków przeznaczonych do zachowania

ODPOWIEDŹ:
Organizator zamieścił na stronie Konkursu (https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl) w zakładce „Regulamin” mapę w formacie .DWG bez granic opracowania, aczkolwiek w Złączniku 7a do Regulaminie znajduje się wersja edytowalna (format .DWG) takiej mapy, na której można podstawowymi metodami edycji usunąć granice, zmniejszyć grubość, wyłączyć warstwę lub wykonać wiele innych czynności, aby uczytelnić granice opracowania.

PYTANIE 21.4                                                                                                                                
Czy plansze zestawione zostaną jedna nad drugą czy obok siebie?

ODPOWIEDŹ:
W przypadku Opracowania studialnego plansze będą prezentowane jedna pod drugą.

PYTANIE 21.5                                                                                                                                
Co to jest „rampamina” w pozycji X.1. Tabeli programowej nr 2 / Centrum Kultury?

ODPOWIEDŹ:
Jest to błąd pisarski. Chodzi o rampy.

PYTANIE 21.6                                                                                                                                
Prosimy o podanie zalecanej wysokości magazynu dekoracji (pozycja I. 3. 3.1. Tabeli programowej nr 2 / Centrum Kultury).

ODPOWIEDŹ:
Dekoracje sceny o dużych gabarytach będą przechowywane w kieszeni scenicznej.  Magazyn dekoracji przeznaczony jest na mniejsze rekwizyty i elementy dekoracyjne, które mogą być przetransportowane np. windą, stąd wysokość pomieszczenia może odpowiadać wysokości kondygnacji, na której się znajduje.

PYTANIE 21.7                                                                                                                                
W Tabeli programowej nr 1 / Urząd Miasta i Gminy, w Części biurowej, w punktach 8.7. i 8.8., w uwagach napisano: „Lokalizacja pomieszczenia – patrz sekcja 1.8. Czegoś takiego nie ma w Tabeli.
Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia

ODPOWIEDŹ:
Odwołanie do sekcji 1.8. jest błędem pisarski. Powinno być odwołanie do sekcji VII. Organizator wskazywał, iż pomieszczenia Konserwatora oraz Obsługi porządkowej jako pracowników przynależnych w strukturze Urzędu do działu Administracyjno-gospodarczego znajdują się fizycznie w części „ARCHIWUM, MAGAZYNY I INNE POMIESZCZENIA POMOCNICZE”.


29.01.2024

Opublikowano wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu (Pytania 17 do 20)

Wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 17                                                                                                                       
Wytyczne konkursu nie precyzują rozmiarów portalu sceny oraz wysokości komina sceny, w związku z czym jedynym parametrem możliwym do odniesienia jest sugerowana w dokumencie 7b wysokość kieszenie sceny, określona jako 6m. Zgodnie z technologią teatru w takim wypadku okno sceny miałoby wysokość 4m (-2m względem kieszeni), a komin sceny wysokość 2,5 x wysokość okna, czyli 10m. Wydaje się to nieprzystające do proporcji sali jak i wielkości widowni. Prosimy o weryfikację i uzupełnienie wytycznych o te parametry, które są kluczowe w kontekście zarówno właściwego funkcjonowania sali jak i wysokości całego obiektu.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający, ze względu na założoną różnorodność planowanych na scenie wydarzeń artystycznych oczekuje rozwiązań uniwersalnych, umożliwiających różne scenariusze wykorzystania Sali (teatr klasyczny, koncerty, imprezy okolicznościowe, bale, impresariat itp.). Formułując założenia dla sceny Domu Kultury zakładano, że maksymalna wysokość okna portalowego wyniesie około 5,5m, a szerokość minimalna około 10m z możliwością poszerzania. Generalnie Zamawiający oczekuje rozwiązania pozwalającego uzyskać jak najszerszą scenę dla koncertów i podobnych imprez oraz możliwość zmniejszania portalu scenicznego dla klasycznych przedstawień teatralnych.  Znanymi rozwiązaniami są przesuwne wieże portalowe, formatowanie okna scenicznego z użyciem mostu portalowego lub dodatkowej diafragmy, zmienność okotarowania.
Wysokość kieszeni scenicznej została podana z zastrzeżeniem „ca”. Możliwe są tu więc niewielkie modyfikacje stosownie do pomysłu Projektanta.
Parametry, do których należy dostosować rozwiązania, w tym wymiary otworu scenicznego, to: wymiary sceny (ca), widownia – liczba widzów, przyjęte rozwiązanie aranżacji widowni – obecność balkonu wymagać będzie podwyższenia okna portalowego, a także wynikowa wysokość bryły budynku.

PYTANIE 18                                                                                                                       
Czy w kontekście informacji na stronie 11 „Założeń i wytycznych” w koncepcji konkursowej można założyć wjazd, lub wejście na teren objęty konkursem przez działkę 52/6?

ODPOWIEDŹ:
Nie, ze względu na to, iż działka ta jest objęta opracowaniem studialnym, a nie jest objęta obszarem opracowania konkursowego realizacyjnego. Na działce 52/6 można zlokalizować dodatkowe wejście na teren zgodnie z koncepcją przedstawioną w opracowaniu studialnym.

PYTANIE 19.1                                                                                                                                
Czy dopuszczalne jest łączenie niektórych małych pomieszczeń w większe, np.:
– pokoje 2-osobowe pracowników poszczególnych Wydziałów w pokoje 4-osobowe, nie jako zasada, ale jedno z możliwych rozwiązań
– sekretariaty w pomieszczeniach Zarządu, np. jeden większy sekretariat

ODPOWIEDŹ:
Tak, jak najbardziej jest możliwe połączenie pokoi w 4 osobowe nie jako zasada tylko pomysł na 4 osobowy pokój. Tak, jeden sekretariat dla kilku pomieszczeń zarządu jest jak najbardziej rozwiązaniem do przyjęcia.

PYTANIE 19.2                                                                                                                                
Toalety w części biurowej (pozycja 49) mają być wyposażone w umywalnie z prysznicem. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia – z jakiego powodu i ile tych umywalni z prysznicami?

ODPOWIEDŹ:
Chodzi o to, żeby każdy zespół toalet zarówno męski jaki i damski dysponował również umywalnią wyposażoną w jedną kabinę prysznicową (jedna umywalnia dla każdej płci). Może to być kabina toalety poszerzona o prysznic. Prysznic przeznaczony jest dla osób uprawiających sport przed rozpoczęciem pracy lub tych którzy przyjechali np. rowerem do pracy.

PYTANIE 19.3                                                                                                                                
Czy dwie kieszenie sceniczne będą wyżej ocenione niż jedna? W wytycznych szczegółowych zapisano: „…kieszeń sceny przynajmniej z jednej strony”

ODPOWIEDŹ:
Ocena rozwiązań scenicznych będzie zależała od całościowej koncepcji tych rozwiązań.

PYTANIE 19.4                                                                                                                                
Dotyczy zawartości opracowania studialnego:
– czy zapis „minimum 2 charakterystyczne przekroje” to po jednym przekroju dla każdego z dwóch obiektów, czy raczej po 2 przekroje dla każdego z obiektów?
– w jakim stopniu dokładności przedstawić ogólne schematy funkcjonalne wszystkich kondygnacji, opisywać poszczególne pomieszczenia, bloki funkcjonalne czy jeszcze w jakiś inny sposób?
– co to znaczy „ogólny schemat funkcjonalny”?
– czy w opracowaniu studialnym należy wypełnić i załączyć tabele bilansowe i programowe (załączniki) ?
– w jaki sposób podać szacunkowy koszt realizacji inwestycji i wykonania projektu (załącznik) ?

ODPOWIEDŹ:
Minimum po jednym przekroju dla każdego z budynków tj: 1 przekrój dla Budynku urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wraz z zagospodarowaniem terenu (Skala 1:250) oraz jeden przekrój dla Budynku Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu (Skala 1:250) ze szczególnym uwzględnieniem sali widowiskowej.
Sposób przedstawienia ogólnych schematów funkcjonalnych wszystkich kondygnacji pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu przy założeniu, iż schematy maja w czytelny sposób przedstawiać w skali 1:500 zaproponowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne.
Ogólny schemat funkcjonalny to przedstawienie schematyczne najważniejszych przestrzeni i pomieszczeń budynku (też jako bloki funkcjonalne) obrazujące zasady i relacje przestrzenno-funkcjonalne zaproponowane w koncepcji.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Uczestnik na etapie Opracowania studialnego nie musi załączać tabel bilansowych i programowych stanowiących Załączniki nr 6b do Regulaminu, ale musi przedstawić w części opisowej wstępne założenia dotyczące powierzchni budynków nowych i adaptowanych (szacunkowy, ogólny bilans powierzchni budynków oraz bilans terenu).
Szacunkowy koszt realizacji Inwestycji oraz szacunkowy koszt wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej (wykonanie Przedmiotu zamówienia) należy podać jako realne, możliwe na tym etapie szczegółowości koncepcji oszacowanie tych kosztów. Należy podać koszt brutto.

PYTANIE 20.1                                                                                                                                
Czy Zamawiający dopuszcza budowę widowni z modułów demontowanych (stałe kubiki) zamiast trybuny rozsuwanej, a ułożenie modułów demontowanych będzie w magazynie poprzez zapadnie?

ODPOWIEDŹ:
Tak. Oczekujemy rozwiązań, które będą proste w obsłudze i będą umożliwiały szybkie i elastyczne przearanżowanie widowni. Zamawiający oczekuje rozwiązań praktycznych, niekosztownych, prostych w obsłudze, trwałych, odpornych na uszkodzenia, łatwych w konserwacji i serwisowaniu, raczej sprawdzonych niż rozwiązań indywidualnych.

PYTANIE 20.2                                                                                                                                
Czy Zamawiający ma preferencje co do powyższego rozwiązania?

ODPOWIEDŹ:
Nie.


12.01.2024

Opublikowano wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu (Pytania 14 do 16)

Wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 14.1                                                                                                                                
Czy zakłada się możliwość projektowanej zabudowy w ostrej działek 52/9 i 52/6?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami MPZP oraz obowiązującymi przepisami w tych miejscach dopuszczona jest zabudowa w ostrej granicy działki. Decyzje projektowe wg koncepcji uczestnika konkursu.
W przypadku działki 52/9 sugeruje się jednak dobudowanie nowej zabudowy do ślepej ściany budynku zlokalizowanego na dz. ew. nr 52/9. W przypadku działki 52/6 do decyzji projektanta w powiazaniu z propozycją studialną dla tej działki (patrz odpowiedz na pytanie 14.2)

PYTANIE 14.2                                                                                                                                
Jak rozumieć zapisy z ZAŁOŻEŃ I WYTYCZNYCH na temat działki 52/6.  Z jednej strony jest to działka „nie objęta opracowaniem II etapu” (str. 3), z drugiej określa się budynek na niej zlokalizowany (dawna mykwa) „do bezwzględnego zachowania” by w następnym zdaniu napisać 'Budynek można przeznaczyć do rozbiórki lub przebudowy”, oraz wymienić kolejne szczegółowe informacje.

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 7b (tekst) Rozdzaił III, pkt 3.3. oraz Regulaminu konkursu Rozdział III, ust. 1. pkt. 1 Zamawiający określił, jak następuje:
Załącznika nr 7b (tekst) Rozdzaił III, pkt 3.3.:
Budynek dawnej mykwy (dz. nr 52/6)  z zachowanymi niezwykle cennymi basenami do tradycyjnego obrządku judaistycznego – przeznaczonymi do bezwzględnego zachowania. Budynek można przeznaczyć do rozbiórki lub przebudowy. W opracowaniu studialnym należy zaproponować kubaturę z przeznaczeniem (w części lub w całości) na obiekt o tematyce związanej z historią społeczności żydowskiej w Piasecznie, w szczególności z osobą Kalmana Szapiro, cadyka z Piaseczna, znanego na świecie ze swoich kazań wydanych pod nazwą: Esz kodesz (Święty ogień). Kluczowe jest pokazanie proponowanego zagospodarowania działki 52/6 w kontekście istniejącego sąsiedztwa inwestycji i wzajemnych relacji nowej zabudowy. Przyjmuje się założenie, że zapisy planu miejscowego w zakresie bezwzględnego zachowania kubatury istniejącego budynku mogą być pominięte. Koncepcja rozwiązań kubaturowych na tej działce w połączeniu z nowymi budynkami ratusza i Sali widowiskowej będą stanowiły w całości spójny kompleks zabudowy. Przestrzeń przed projektowanym obiektem na działce 52/6 może stanowić skwer towarzyszący projektowanej zabudowie konkursowej.  Zaproponowane rozwiązania będą podstawą do weryfikacji zapisów planu miejscowego i rozmów z MWKZ.
Regulamin konkursu Rozdział III, ust. 1. pkt. 1:
Dodatkowo przedmiotem konkursu dla Etapu I (Opracowanie studialne) objęta jest Dz. ew. nr 56/2 przylegająca do terenu opracowania realizacyjnego od północno-wschodniej strony oraz działki drogowe otaczające teren planowanej inwestycji. Na działce ew. nr 56/2 należy zaproponować jako etap studialny, ideowy (nie realizacyjny) lokalizację budynku związanego z historią piaseczyńskiej społeczności żydowskiej wraz z zagospodarowaniem działki i kontekstem z częścią realizacyjną konkursu i pozostałym otoczeniem. Szczegółowo wytyczne dla tego terenu opisano w Załączniku nr 7b do Regulaminu.

Z powyższego wynika, iż do bezwzględnego zachowani są jedynie cenne baseny do tradycyjnego obrządku judaistycznego.


PYTANIE 14.3                                                                                                                                
Jakie są tolerancje powierzchni (+/-) poszczególnych pomieszczeń wymienionych w tabelach programowych ?.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie określa parametru dopuszczalnych tolerancji. Podane w tabelach programowych powierzchnie są zalecane przez Zamawiającego jako optymalne dla jego potrzeb. Uczestnik konkursu może jednak zaproponować inne, zbliżone powierzchnie pomieszczeń w celu osiągnięcia najbardziej według niego optymalnego układu funkcjonalo-przestrzennego budynku/budynków.


PYTANIE 14.4                                                                                                                                
Jaka jest wymagana wielkość i wymiary zascenia/ kieszeni scenicznej tylnej?

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu. Należy zapewnić optymalne warunki obsługi sceny.


PYTANIE 14.5                                                                                                                                
Jaka jest wymagana wysokość komina w pudle sceny?

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu zgodnie z przyjętymi proporcjami dla tego typu rozwiązań. Zaleca się, aby wysokość komina scenicznego nie powodowała zwiększenia wysokości budynku wynikającej z zapisów MPZP.


PYTANIE 14.6                                                                                                                                
Czy przekroczenia wysokości określonych w MPZP będą podstawa do weryfikacji jego zapisów?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zdecydowanie zaleca i rekomenduje, aby koncepcja konkursowa spełniała zapisy MPZP (w szczególności zapisy dotyczące wysokości) aczkolwiek w sytuacjach, gdzie Uczestnik konkursu odpowiednio to uzasadni a Sąd konkursowy uzna takie rozwiązanie za korzystne i atrakcyjne pod względem architektonicznym i funkcjonalnym pewne, niewielkie odstępstwa od MPZP są dopuszczalne zaleca się jednak opisać i uzasadnić w części opisowej opracowania konkursowego.
Generalną rekomendacją Zamawiającego jest, aby koncepcje konkursowe nie implikowały w zakresie części realizacyjnej zmian MPZP co spowoduje wydłużenie całej procedury inwestycyjnej.


PYTANIE 15                                                                                                                       
Wymagania Sala Główna
Prośba o doprecyzowanie wymagań dla Sali Głównej w Centrum Kultury. W wytycznych konkursowych zostało określone, że widownia i scena powinny umożliwić różną aranżację, ale jednocześnie wymagania względem sceny sugerują wykonanie m.in. komina scenicznego – co sugeruje, że sala ma dość określony sposób aranżacji. Prosimy o jednoznaczne określenie czy komin jest niezbędny, a jeśli tak to prosimy o podanie wysokości komina.

ODPOWIEDŹ:
Komin sceniczny jest niezbędnym elementem funkcjonalnym sceny.
Patrz także odpowiedź na pytanie 14.5 i 14.6.


PYTANIE 16                                                                                                                       
Budynek na działce 52/9
Jaki jest status własnościowy nieruchomości na dz. ew. nr. 52/9 (róg ul. Rynkowej i ul. Sierakowskiego) czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia budynku na tej działce?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości usunięcia budynku na dz. ew. nr. 52/9. Działka nie jest własnością Zamawiającego. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Załącznik 7b (tekst, str. 6) jest to działka prywatna.


04.12.2024

Opublikowano wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu (Pytania 12 do 13)

Wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 12                                                                                                                       
parking podziemny
Miejsca parkingowe dla OZN: czy w kontekście treści par. 105, ust.4 Warunków Technicznych można zrezygnować z miejsc dla OZN w parkingu podziemnym i lokować je na terenie? Miejsca parkingowe dla rowerów: czy parking dla rowerów koniecznie powinien znaleźć się w piwnicy, czy też może być na parterze co będzie wygodniejsze dla rowerzystów?

ODPOWIEDŹ:
Odnośnie miejsc parkingowych dla OZN Organizator preferuje lokalizację większości wskazanych miejsc OZN w garażu podziemnym przy zapewnieniu odpowiedniego dostępu do nich dla osób niepełnosprawnych poprzez urządzenia dźwigowe (zgodnie z § 105, ust. 5 Warunków Technicznych). Ze względów funkcjonalnych część miejsc OZN powinno być zlokalizowanych na terenie tak by umożliwić osobom niepełnosprawnym łatwy dostęp do poszczególnych budynków i elementów zagospodarowania. Ostateczne rozwiązanie pozostawia się jednak do decyzji Uczestnika konkursu. Organizator dopuszcza możliwość sytuowania miejsc parkingowych dla rowerów na poziomie terenu. Decyzja w tym zakresie należy do uczestnika konkursu.

PYTANIE 13                                                                                                                       
mapa do celów projektowych
Prosimy o udostępnienie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w postaci edytowalnej i pdf

ODPOWIEDŹ:
Mapa w skali 1:500 w postaci edytowalnej i pdf jest udostępniona jako Złącznik 7a do Regulaminu na stronie internetowej Konkursu (https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl) w zakładce „Regulamin” jako skompresowane archiwa w formacie .7z lub .zip.


28.11.2023

Opublikowano wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 11)

Wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 11                                                                                                                       
Zwracam się z prośbą o sprostowanie treści załącznika nr 3c do regulaminu. W punkcie 2 wskazano konieczność uzupełnienia „numeru uprawnień osoby, którą dysponuje Uczestnik konkursu” dla „jednej osoby która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającej wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka (…)”. Zwracam uwagę, że akustycy nie posiadają uprawnień projektowych, a tym samym ich numeru. Zwyczajowo w podobnych konkursach wystarczające jest podanie informacji o posiadanym wykształceniu magisterskim w zakresie akustyki przez wskazaną osobę. Proszę o potwierdzenie, że taka informacja we wniosku będzie wystarczająca.

ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż w przypadku osoby która nie posiada numeru uprawnień nie należy nic wpisywać w miejscu wskazanym na wpisanie uprawnień w Złączniku 3c do Regulaminu lub ewentualnie można podać wykształcenie takiej osoby.


27.11.2023

Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu (Pytania 9 do 10)

Wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 9                                                                                                                         
Wykształcenie w specjalności akustyka. Czy warunek udziału w konkursie zostanie spełniony, jeżeli osoba posiadająca doświadczenie polegające na wykonaniu projektu akustyki wnętrz posiada wyższe wykształcenie w specjalności akustyka uzyskane na uniwersytecie? W Regulaminie jest mowa o wykształceniu wyższym technicznym w specjalności akustyka, czyli uzyskane na uczelni technicznej.

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział IV, ust. 1 pkt 8 lit. d) tiret dwa wymóg spełnienia warunku udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w przypadku doświadczenia osób dotyczy dysponowania jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 15 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego w funkcji kierownika) co najmniej 1 projekt ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz dla budowy lub przebudowy (z wyłączeniem remontu) budynku użyteczności publicznej  o powierzchni netto  minimum 5 000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona m.in. dla wydarzeń muzycznych o pojemności widowni nie mniej niż 300 miejsc oraz który uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę.
Uczestnik podał jedynie w zapytaniu informację, iż osoba ukończyła Uniwersytet, ale nie podał kierunku czy specyfiki studiów ani innych informacji umożliwiających określenie czy dane wykształcenie można uznać jako techniczne.
Organizator zwraca przy tym uwagę, że udzielanie wyjaśnień co do treści Regulaminu nie może być postrzegane jako przedterminowa ocena spełniania warunków udziału w konkursie przez poszczególnych uczestników.

PYTANIE 10                                                                                                                       
Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w Konkursie poprzez wydłużenie określonych w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 8) lit. d) i w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 8) lit. e) okresów wykonania wskazanych usług do 20 lat. Uważamy, że zmiana tych terminów jest z korzyścią dla Zamawiającego, zapewni możliwość udziału większej ilości uczestników i nie rodzi dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowień Regulaminu konkursu dotyczących spełnienia warunków udziału w Konkursie.


20.11.2023

Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu (Pytania 1 do 8)

Wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 1                                                                                                                         
Warunki udziału
Czy warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych zostanie spełniony, jeśli uczestnik wykaże się sporządzeniem projektu obiektu wyższej uczelni, w którym znajduje się aula objęta opracowaniem akustycznym, w której między innymi odbywają się wydarzenia muzyczne?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział IV, ust. 1 pkt 8 lit. lit. e) wymóg spełnienia warunku udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w przypadku doświadczenia Uczestnika konkursu dotyczy wykonania, w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu o składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy lub przebudowy (z wyłączeniem remontu) budynku użyteczności publicznej  o powierzchni netto  minimum 5 000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona m.in. dla wydarzeń muzycznych o pojemności widowni nie mniej niż 300 miejsc.
Organizator na tym etapie nie może wypowiedzieć się czy wymieniany w pytaniu obiekt (tj. wyższa uczelnia) spełnia wymóg Rozdziału IV ust. 8 lit. e), gdyż określenie w pytaniu sali jako „aula objęta opracowaniem akustycznym” nie definiuje jaka jest funkcja wiodąca sali tzn. czy jest to sala przeznaczona m.in. w swojej głównej funkcji i urządzeniu (układ funkcjonalno-przestrzenny sali, technologia itp) na wydarzenia związane z typowymi zdarzeniami jak dla auli w budynku dydaktycznym (odczyty, konferencje naukowe itp.) a wydarzenia muzyczne są jedynie dodatkowym elementem programowym.
Organizator zwraca przy tym uwagę, że udzielanie wyjaśnień co do treści Regulaminu nie może być postrzegane jako przedterminowa ocena spełniania warunków udziału w konkursie przez poszczególnych uczestników.

PYTANIE 2                                                                                                                         
załącznik nr 6
Pomimo nie przekroczenia terminu 16.11 załącznik nr 6 nie jest udostępniony do ściągnięcia. zarówno 7zip jak i zip

ODPOWIEDŹ:
Załączniki nr 6 zostały udostępnione na stronie internatowej konkursu w dniu 16.11.2023 r.

PYTANIE 3                                                                                                                         
Zapytanie dot. spełnienia warunków udziału w konkursie. Szanowni Państwo, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu Regulaminu konkursu w zakresie: 1. posiadanego doświadczenia projektanta w specjalności architektonicznej (Rozdział IV, pkt 1, ppkt 8, lit d)) tj. dopuszczenie spełnienia warunku w rozbiciu na dwa odrębne projekty: • Posiadanie doświadczenia w wykonaniu co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy lub przebudowy (z wyłączeniem remontu) budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto minimum 5 000 m2 • Posiadanie doświadczenia w wykonaniu co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku użyteczności publicznej w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin i hal sportowych) przeznaczona m.in. dla wydarzeń muzycznych o pojemności widowni nie mniej niż 300 miejsc. 2. spełnienia określonego przez Organizatora warunku udziału w Konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia (Rozdział IV, pkt 1, ppkt 8, lit e)) tj. dopuszczenie spełnienia warunku w rozbiciu na dwa odrębne projekty: • Posiadanie doświadczenia w wykonaniu co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy lub przebudowy (z wyłączeniem remontu) budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto minimum 5 000 m2 • Posiadanie doświadczenia w wykonaniu co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku użyteczności publicznej w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin i hal sportowych) przeznaczona m.in. dla wydarzeń muzycznych o pojemności widowni nie mniej niż 300 miejsc.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowień Regulaminu konkursu dotyczących spełnienia warunków udziału w Konkursie.

PYTANIE 4                                                                                                                         
Zapytanie o pełnomocnictwo. Czy pełnomocnictwo (załącznik nr 3f) ma zostać podpisane podpisami kwalifikowanymi na jednym pliku PDF przez wszystkich Uczestników konkursu czy każdy Uczestnik powinien podpisać je osobno?

ODPOWIEDŹ:
Obydwa sposoby podpisania pełnomocnictwa przez Uczestników konkursu są właściwe.

PYTANIE 5                                                                                                                         
Dzień dobry, Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Organizator, w celu zwiększenia konkurencyjności, uzna poniższe doświadczenie Uczestnika i doświadczenie osób, którymi Uczestnik dysponuje, za spełniające warunki udziału w konkursie i wymagania jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: d) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej: – jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 15 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy lub przebudowy (z wyłączeniem remontu) budynku użyteczności publicznej1 o powierzchni netto2 minimum 5 000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin i hal sportowych) przeznaczona m.in. dla wydarzeń muzycznych o pojemności widowni nie mniej niż 200 miejsc. – jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 15 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego w funkcji kierownika) co najmniej 1 projekt ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz dla budowy lub przebudowy (z wyłączeniem remontu) budynku użyteczności publicznej3 o powierzchni netto4 minimum 5 000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona m.in. dla wydarzeń muzycznych o pojemności widowni nie mniej niż 200 miejsc oraz który uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę. e) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż: – posiada doświadczenie w należytym wykonaniu w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu o składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy lub przebudowy (z wyłączeniem remontu) budynku użyteczności publicznej5 o powierzchni netto6 minimum 5 000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowień Regulaminu konkursu dotyczących spełnienia warunków udziału w Konkursie.

PYTANIE 6                                                                                                                         
Doświadczenie Projektanta Czy doświadczenie projektanta polegające na zaprojektowaniu sali wielofunkcyjnej o pow. ca 900m2 z widownią na ca 450 osób w kompleksie hotelowym o pow. > 3000m2 spełnia wymogi stawiane przez organizatora konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział IV, ust. 1 pkt 8 lit. d) tiret jeden wymóg spełnienia warunku udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w przypadku doświadczenia osób dotyczy wykonania, w okresie ostatnich 15 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy lub przebudowy (z wyłączeniem remontu) budynku użyteczności publicznej  o powierzchni netto  minimum 5 000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin i hal sportowych) przeznaczona m.in. dla wydarzeń muzycznych o pojemności widowni nie mniej niż 300 miejsc.
Podana w zapytaniu Uczestnika powierzchnia to „> 3000m2” w związku z czym Organizator na tym etapie nie może wypowiedzieć się czy wymieniany w pytaniu obiekt spełnia w/w warunki.
Organizator zwraca przy tym uwagę, że udzielanie wyjaśnień co do treści Regulaminu nie może być postrzegane jako przedterminowa ocena spełniania warunków udziału w konkursie przez poszczególnych uczestników.

PYTANIE 7                                                                                                                         
Gdzie można znaleźć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie?

ODPOWIEDŹ:
Wszystkie materiały do konkurs tj. Regulamin konkursu wraz z Załącznikami są opublikowane do pobrania na stronie internetowej Konkursu: https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl w zakładce „Regulamin”

PYTANIE 8                                                                                                                         
Zapis regulaminu rozdz. IV, ust. 1, pkt 8 lit. d).
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu regulaminu rozdz. IV, ust. 1, pkt 8 lit. d) dotyczącego kwalifikacji zawodowych projektanta w specjalności architektonicznej: Czy uważa się za spełniony powyższy zapis i dopuszcza się zespół projektowy do przedmiotowego konkursu jeśli projektant zdobył doświadczenie jako członek zespołu przy projekcie sali koncertowej o pojemności widowni 500 miejsc na etapie projektu konkursowego, który wygrał konkurs oraz jako członek zespołu, który sporządzał całościowy projekt wykonawczy tej sali koncertowej, gdzie zrealizowany został projekt wielobranżowy w pełnym zakresie zamówienia. Projektant nie brał udziału w pracach przy sporządzaniu dokumentacji budowlanej na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę obiektu.

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział IV, ust. 1 pkt 8 lit. d) tiret jeden wymóg spełnienia warunku udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w przypadku doświadczenia osób dotyczy wykonania, w okresie ostatnich 15 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy lub przebudowy (z wyłączeniem remontu) budynku użyteczności publicznej  o powierzchni netto  minimum 5 000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin i hal sportowych) przeznaczona m.in. dla wydarzeń muzycznych o pojemności widowni nie mniej niż 300 miejsc.
Podane w zapytaniu Uczestnika doświadczenie osoby nie uwzględnia wykonania jako autor lub członek zespołu autorskiego projektu budowlanego co jest jednym z warunków określonych w Rozdział IV, ust. 1 pkt 8 lit. d) tiret jeden.
Organizator zwraca przy tym uwagę, że udzielanie wyjaśnień co do treści Regulaminu nie może być postrzegane jako przedterminowa ocena spełniania warunków udziału w konkursie przez poszczególnych uczestników.