Harmonogram

ETAP KWALIFIKACYJNY
1OGŁOSZENIE KONKURSU   Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej02.11.2023 r.
2WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 1)   Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.   Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.Do dnia
24.11.2023 r.
3WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE   Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.   Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.Do dnia
30.11.2023 r.
4DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE   Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Opracowań studialnych Etapu I lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.Do dnia
20.12.2023 r.
ETAP I KONKURSU – OPRACOWANIA STUDIALNE
5WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 2)   Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Opracowań studialnych.   Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.Do dnia 01.02.2024 r.  
6OPRACOWANIA STUDIALNE – SKŁADANIE   Ostateczny termin składania Opracowań studialnych.   Opracowania studialne w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.   Opracowania studialne w postaci fizycznej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I ust. 1. tj: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 09.00 do 16.00)Do dnia 23.02.2024 r.
do godziny 15.00
7KWALIFIKACJA DO ETAPU II KONKURSU   Ostateczny termin powiadomienia poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II Konkursu oraz zaproszenia tych Uczestników do składania Prac konkursowych.Do dnia 12.03.2024 r.
ETAP II KONKURSU – PRACE KONKURSOWE
8WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 3)   Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Prac konkursowych.   Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.Do dnia
11.04.2024 r.
9PRACE KONKURSOWE – SKŁADANIE POSTACI ELKTRONICZNEJ ORAZ POSTACI FIZYCZNEJ   Ostateczny termin składania postaci elektronicznej Prac konkursowych. Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.   Plansze oraz część opisową Pracy konkursowej w postaci fizycznej należy składać na adres: korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I ust. 1. tj: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 09.00 do 16.00)Do dnia 07.05.2024 r.
do godziny 15.00
 10PRACE KONKURSOWE – SKŁADANIE MAKIETY   Makietę Pracy konkursowej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I ust. 1. tj: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 09.00 do 16.00)Do dnia 13.05.2024 r.
do godziny 15.00
11OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU   Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.   W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.W dniu
21.05.2024 r.
12.WYSTAWA POKONKURSOWAO dacie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie
13DYSKUSJA POKONKURSOWAO dacie dyskusji Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie