O konkursie

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w Konkursie dwuetapowym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji zespołu budynków administracji publicznej i kultury na potrzeby urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a jako zakres opracowania konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno – przestrzenna zespołu budynków: budynku administracji publicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz budynku kultury z salą widowiskową na potrzeby Centrum Kultury w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a jako zakres opracowania konkursowego.

Dopuszcza się, aby budynki były połączone np. łącznikiem reprezentacyjnym, przekrytym pasażem handlowym itp.

Zamawiający będzie realizował Inwestycje w dwóch Etapach tj:

ETAP I Inwestycji obejmujący budynek Centrum Kultury z częścią garażu podziemnego oraz zagospodarowaniem terenu.

ETAP II Inwestycji obejmujący budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z częścią garażu podziemnego połączona przestrzennie i funkcjonalnie z garażem podziemnym z Etapu I oraz z zagospodarowaniem terenu.

Dodatkowo przedmiotem konkursu dla Etapu I (Opracowanie studialne) objęta jest Dz. ew. nr 56/2 przylegająca do terenu opracowania realizacyjnego od północno-wschodniej strony oraz działki drogowe otaczające teren planowanej inwestycji. Na działce ew. nr 56/2 należy zaproponować jako etap studialny, ideowy (nie realizacyjny) lokalizację budynku związanego z historią piaseczyńskiej społeczności żydowskiej wraz z zagospodarowaniem działki i kontekstem z częścią realizacyjną konkursu i pozostałym otoczeniem. Szczegółowo wytyczne dla tego terenu opisano w Załączniku nr 7b do Regulaminu. W przypadku działki ewidencyjnej obejmującej ul, Zgoda wskazanie jest, aby kształtować przestrzeń i funkcję tej ulicy jako tzw. woonerf.