Nagrody

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne oraz Nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi nie mniej niż 190 000,00 zł brutto. Niezależnie od liczby przyznanych Nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród Prac nagrodzonych. Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna) w głosowaniu, o którym mowa w Rozdziale VIII. ust. 2.

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

1. Nagrody pieniężne:

I NAGRODA

kwota pieniężna w wysokości 60 000,00 zł brutto

II NAGRODA

kwota pieniężna w wysokości 50 000,00 zł brutto

III NAGRODA

kwota pieniężna w wysokości 40 000,00 zł brutto

Dwie (2) Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, w wysokości 20 000,00 zł brutto każda.

2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

Propozycję przyznania określonych Nagród przygotowuje Sąd Konkursowy, a zatwierdza Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia najlepszej Pracy lub nieprzyznania poszczególnych Nagród.

O ile któraś z regulaminowych Nagród pieniężnych nie zostanie przyznana, Sąd konkursowy może przewidzieć inny podział puli przeznaczonej na Nagrody z zastrzeżeniem, iż kwoty regulaminowe Nagród nie zostaną pomniejszone.